જય શ્રી ખોડિયાર માં

WE ARE GETTING MARRIED

Groom Image

Proud Groom

Atul_

Son of: સ્વ. પરસોત્તમભાઈ ગોવિંદભાઇ બલદાણીયા
ભગવતીબેન પરસોત્તમભાઈ બલદાણીયા

Bride Image

Happy Bride

Pooja_

Daughter of: વિશનજીભાઈ જેઠાભાઈ હડિયા
મુક્તાબેન વિશનજીભાઈ હડિયા

Wedding Coming Soon

WE ARE GETTING MARRIED

Our Story

LETS FALL IN LOVE

Engagement (29-12-2020)

Engagement
First Date

First Date (30-12-2020)

Our Wedding (16-02-2021)

Our Wedding
Our Wedding

Our Wedding (16-02-2021)

Events

LETS ENJOY THE MOMENTS


દાંડિયારાસ

દાંડિયારાસ

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા સમાજવાડી (જૂની સમાજવાડી) શિણાય

15 Feb 2021   09:00 PM
ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

16 Feb 2021   10:15 AM
હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા સમાજવાડી (જૂની સમાજવાડી) શિણાય

16 Feb 2021   12:00 PM
ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા સમાજવાડી, (જૂની સમાજવાડી) શિણાય.

16 Feb 2021   12:30 PM
લી. સ્નેહાધીન હડિયા પરિવાર

લી. સ્નેહાધીન હડિયા પરિવાર


સ્વ. જખુભાઇ જીવાભાઇ હડિયા (ડોસાણી)
સ્વ. ડાયાભાઇ જખુભાઇ હડિયા (ડોસાણી)
સ્વ. કાનજીભાઇ જખુભાઇ હડિયા (ડોસાણી)
સ્વ. દાનાભાઈ જખુભાઈ હડિયા (ડોસાણી)
શ્રી જેઠાભાઇ જખુભાઇ હડિયા (ડોસાણી)
શ્રી ગોવિંદભાઇ જેઠાભાઇ હડિયા (ડોસાણી)
શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ જેઠાભાઇ હડિયા (ડોસાણી)
શ્રી હિતેનકુમાર વિશનજીભાઇ (ડોસાણી)
શ્રી આયુશકુમાર ભુપેન્દ્રભાઇ હડિયા (ડોસાણી)
તથા સમસ્ત પરીવારના જયશ્રી કૃષ્ણ વાંચશો

ફઈબા

ફઈબા

અ.સૌ. દક્ષાબેન અરવિંદભાઈ કાતરીયા

બહેનો

બહેનો


અ.સૌ. જ્યોતિબેન જીતેશભાઈ બામભરીયા
ખુશાલીબેન વિશનજીભાઈ હડિયા
દેવાંગી ભુપેન્દ્રભાઈ હડિયા

મામા પક્ષ

મામા પક્ષ


શ્રી શામજીભાઈ રામજીભાઈ વાઘમશી
સ્વ. પ્રભુલાલભાઈ રામજીભાઈ વાઘમશી

ટહુકો

આમતો અમે નાના અને નાજુક એટલે મોટાઓને કઇ કહેવાય નહિં, આતો પરણે છે અમારા માસી એટલે ચુપતો રહેવાય નહિં.....

સાનવી, નક્ષ, ખુશાલી, દેવાંગી, આયુષ

Get Directioin Use Google Map


The best gift will be your participation, thanks to all

Atul_ & Pooja_

Key Contact

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.


[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Get in Touch

BOOK HERE YOUR DIGITAL WEDDING CARD!

×

Would you like to play music?