ચિંતેશ & ઉર્મિ

ચિંતેશ & ઉર્મિ

Wedding Anniversary

13.Nov.2023

ચિંતેશ & ઉર્મિ

img

ચિંતેશ Groom

Son of: નરસીભાઈ કાનજીભાઈ બલદાણિયા
લીલાવંતિબેન નરસીભાઈ બલદાણિયા

img

ઉર્મિ Bride

Daughter of: જયસુખભાઈ દામજીભાઈ બાંભણીયા
કાન્તાબેન જયસુખભાઈ બાંભણીયા

Our Story

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.

19 Jun 2022
Engagement

Engagement

17 Aug 2022
First date

First date

13 Nov 2022
Our Wedding

Our Wedding

Events

What greater thing is there for two human souls, than to feel that they are joined for life–to strength each other in all labor, to rest on each other in all sorrow, to minister to each other in silent unspeakable memories at the moment of the last parting?

ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

સવારે 8:30 વાગ્યે તા. 12/11/2022 શનિવાર શુભ મુહૂતૉ

માંડવા રોપાણ

માંડવા રોપાણ

સવારે 9:00 વાગ્યે તા. 12 /11/2022 શનિવાર શુભ મુહૂતૉ

ગ્રહ શાંતિ

ગ્રહ શાંતિ

સવારે 11:30 વાગ્યે તા. 12/11/2022 શનિવાર શુભ મુહૂતૉ

સ્વરૂચી ભોજન

સ્વરૂચી ભોજન

બપોરે 12 :30 વાગ્યે તા. 12/11/2022 શનિવાર


Click Here to Open In Map
વરઘોડો

વરઘોડો

સાંજે 6:30 વાગ્યે તા. 12/11/2022 શનિવાર શુભ મુહૂતૉ

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

સવારે 8:00 વાગ્યે તા. 13/11/2022 રવિવાર શુભ મુહૂતૉ સમૂહલગ્ન શિણાય મુકામે જસે.

રેસમની ગાંઠે બંધાશે

રેસમની ગાંઠે બંધાશે

સવારે 11:00 વાગ્યે તા. 13/11/2022 રવિવાર શુભ મુહૂતૉ

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

બપોરે 12:00 વાગ્યે તા. 13/11/2022 રવિવાર શુભ મુહૂતૉ

દાંડિયારાસ

દાંડિયારાસ

રાત્રે 07:30 વાગ્યે તા. 11/11/2022 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ
સ્થર: શ્રી બાલાદાદા મંદિર, બાપાસિતારામ રોડ, નવી ગોશાળા પાછર,
ગામ: શિણાય, તા. ગાંધીધામ - કચ્છ

ટહુકો

ભાઈ લાવશે ભાભી, રાજી થશે નાના-નાની,ભાભી છે અમારી ન્યારી…ન્યારી…લાગશે સૌ ને પ્યારી…પ્યારી…


મિતાલી, હેત્વી

Key Contact

img

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Book here your digital invitation card

Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold.

×

Would you like to play music?