નિલેશ & પાયલ

નિલેશ & પાયલ

Wedding Anniversary

22.Aug.2022

નિલેશ & પાયલ

img

નિલેશ મહેશ્વરી Groom

Son of: લક્ષમણભાઈ કાયાભાઈ મહેશ્વરી
લક્ષ્મીબેન લક્ષમણભાઈ મહેશ્વરી

img

પાયલ મહેશ્વરી Bride

Daughter of: વેરશિભાઈ ગાંગજીભાઈ મહેશ્વરી
હેમલતાબેન વેરશિભાઈ મહેશ્વરી

Our Story

When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.

16 Jan 2021
First Date

First Date

21 Feb 2021
Engagement

Engagement

Events

There is no more lovely, friendly, and charming relationship, communion or company than a good marriage.

ગણેશ સ્થપના

ગણેશ સ્થપના

09:00 AM Saturday 21st Aug 2021

માંડવા રોપાણ

માંડવા રોપાણ

04:00 PM Saturday 21st Aug 2021

ખેતરપાળ પૂજન

ખેતરપાળ પૂજન

07:00 PM Saturday 21st Aug 2021

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

07:30 PM Saturday 21st Aug 2021

દાંડિયારાસ

દાંડિયારાસ

10:00 PM Saturday 21st Aug 2021

જાનપ્રસ્થાન

જાનપ્રસ્થાન

04:00 PM Sunday 22nd Aug 2021

હસ્ત મેરાપ

હસ્ત મેરાપ

07:00 PM Sunday 22nd Aug 2021

કન્યા વિદાય

કન્યા વિદાય

10:00 AM Monday 23rd Aug 2021

ટહુકો

કેસર ઘોલી મેં તો કંકુ નિપજાવ્યા, તોરણ બાંધ્યા છે દ્વાર, હું તો ચંદન પુરાવું ચોક,આગણે વેરવું ફૂલપાન, વ્હેલેરા પધારજો મારા ભાઈ-મામા- કાકા ના લદન માં…


દિપક, રોનક, ભૂમિ, જયા, તાન્યા, અજય, અશ્વિન, આશા, મુસ્કાન, ખુશી, મમતા, વનિતા, પ્રિયા

Key Contact

img

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Book here your digital invitation card

Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.

×

Would you like to play music?