નિલેશ & પાયલ

નિલેશ & પાયલ

Wedding Anniversary

22.Aug.2022

નિલેશ & પાયલ

img

નિલેશ મહેશ્વરી Groom

Son of: લક્ષમણભાઈ કાયાભાઈ મહેશ્વરી
લક્ષ્મીબેન લક્ષમણભાઈ મહેશ્વરી

img

પાયલ મહેશ્વરી Bride

Daughter of: વેરશિભાઈ ગાંગજીભાઈ મહેશ્વરી
હેમલતાબેન વેરશિભાઈ મહેશ્વરી

Our Story

A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person.

16 Jan 2021
First Date

First Date

21 Feb 2021
Engagement

Engagement

Events

I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest is my hand, so intimate then when I fall asleep

ગણેશ સ્થપના

ગણેશ સ્થપના

09:00 AM Saturday 21st Aug 2021

માંડવા રોપાણ

માંડવા રોપાણ

04:00 PM Saturday 21st Aug 2021

ખેતરપાળ પૂજન

ખેતરપાળ પૂજન

07:00 PM Saturday 21st Aug 2021

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

07:30 PM Saturday 21st Aug 2021

દાંડિયારાસ

દાંડિયારાસ

10:00 PM Saturday 21st Aug 2021

જાનપ્રસ્થાન

જાનપ્રસ્થાન

04:00 PM Sunday 22nd Aug 2021

હસ્ત મેરાપ

હસ્ત મેરાપ

07:00 PM Sunday 22nd Aug 2021

કન્યા વિદાય

કન્યા વિદાય

10:00 AM Monday 23rd Aug 2021

ટહુકો

કેસર ઘોલી મેં તો કંકુ નિપજાવ્યા, તોરણ બાંધ્યા છે દ્વાર, હું તો ચંદન પુરાવું ચોક,આગણે વેરવું ફૂલપાન, વ્હેલેરા પધારજો મારા ભાઈ-મામા- કાકા ના લદન માં…


દિપક, રોનક, ભૂમિ, જયા, તાન્યા, અજય, અશ્વિન, આશા, મુસ્કાન, ખુશી, મમતા, વનિતા, પ્રિયા

Key Contact

img

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Book here your digital wedding card

A great marriage is not when the ‘perfect couple’ comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences.

×

Would you like to play music?