શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત ઓગણીસમો (19મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

Bride Image

Nirja (Happy Bride)

Daughter of: દુર્ગેશભાઈ લાલજીભાઈ બલદાણીયા
પાર્વતીબેન દુર્ગેશભાઈ બલદાણીયા

Groom Image

Amit (Proud Groom)

Son of: લાધાભાઇ મનજીભાઈ હડિયા
ભગવતીબેન લાધાભાઇ હડિયા

Event details

icon image
ગણેશ સ્થાપના
26-05-2019, 07:50 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
મંડપા રોપણ
26-05-2019, 09:00 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
ગ્રહ શાંતિ
26-05-2019, 09:15 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
હસ્ત મેળાપ
26-05-2019, 11:00 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
સમૂહ પ્રસાદ
26-05-2019, 12:30 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
સન્માન સમારંભ
26-05-2019, 03:00 PM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
વિદાય સમારંભ
26-05-2019, 05:00 PM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
Tahuko
અવસર છે આનંદનો , પ્રસંગ છે મિલનનો , પધારજો પ્રેમ થી, માણજો ઉમંગથી, ઉજવવો છે અવસર હ્યદયના રંગ થી,
દિવ્યા, જાનવી

Get Directioin Use Google Map

Key Contact

Bride Image

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

Wedding-card@ekankotri.in

+918141467223

Ekankotri.in

Contact information


Choose your color

Choose header background