શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત ઓગણીસમો (19મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

Groom Image

Amit (Proud Groom)

Son of: લાધાભાઇ મનજીભાઈ હડિયા
ભગવતીબેન લાધાભાઇ હડિયા

Bride Image

Nirja (Happy Bride)

Daughter of: દુર્ગેશભાઈ લાલજીભાઈ બલદાણીયા
પાર્વતીબેન દુર્ગેશભાઈ બલદાણીયા

Event details

મંડપા રોપણ
મંડપા રોપણ
09:00 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
ગણેશ સ્થાપના
ગણેશ સ્થાપના
07:50 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
Tahuko
Tahuko
10:00 PM Friday 19th Apr 2019
અવસર છે આનંદનો , પ્રસંગ છે મિલનનો , પધારજો પ્રેમ થી, માણજો ઉમંગથી, ઉજવવો છે અવસર હ્યદયના રંગ થી,
ગ્રહ શાંતિ
ગ્રહ શાંતિ
09:15 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
સમૂહ પ્રસાદ
સમૂહ પ્રસાદ
12:30 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
સન્માન સમારંભ
સન્માન સમારંભ
03:00 PM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
વિદાય સમારંભ
વિદાય સમારંભ
05:00 PM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
હસ્ત મેળાપ
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
23.0375083,70.05701290000002

Get Directioin Use Google Map

Key Contact

Bride Image

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Contact information


Choose your color

Choose header background

×

Would you like to play music?