શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત ઓગણીસમો (19મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

Bride Image

Jhanvi (Happy Bride)

Daughter of: સ્વ રમેશભાઈ પૂનાભાઈ બલદાનીંયા
દક્ષાબેન રમેશભાઈ બલદાનીંયા

Groom Image

Anand (Proud Groom)

Son of: સ્વ કાંતિલાલભાઈ દેવજીભાઇ વાઘમશી
અમૃતબેન કાંતિલાલભાઈ વાઘમશી

Event details

icon image
હસ્ત મેળાપ
26-05-2019, 11:00 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
મંડપા રોપણ
26-05-2019, 09:00 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
ગણેશ સ્થાપના
26-05-2019, 07:50 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
ગ્રહ શાંતિ
26-05-2019, 09:15 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
સમૂહ પ્રસાદ
26-05-2019, 12:30 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
સન્માન સમારંભ
26-05-2019, 03:00 PM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
વિદાય સમારંભ
26-05-2019, 05:00 PM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
Tahuko
અમે નાના બાળ જાજુ કઈ બોલાય નહિ, આપનો અવસર છે છાનું રહેવાય નહિ,“મામા”,”કાકા”, ના લગ્ન માં જરૂર પધારજો…
ધ્રુવી, હાર્વી, પરમ

Get Directioin Use Google Map

Key Contact

Bride Image

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

Wedding-card@ekankotri.in

+918141467223

Ekankotri.in

Contact information


Choose your color

Choose header background