શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત ઓગણીસમો (19મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

Groom Image

Anand (Proud Groom)

Son of: સ્વ કાંતિલાલભાઈ દેવજીભાઇ વાઘમશી
અમૃતબેન કાંતિલાલભાઈ વાઘમશી

Bride Image

Jhanvi (Happy Bride)

Daughter of: સ્વ રમેશભાઈ પૂનાભાઈ બલદાનીંયા
દક્ષાબેન રમેશભાઈ બલદાનીંયા

Event details

હસ્ત મેળાપ
હસ્ત મેળાપ
11:00 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
મંડપા રોપણ
મંડપા રોપણ
09:00 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
ગણેશ સ્થાપના
ગણેશ સ્થાપના
07:50 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
ગ્રહ શાંતિ
ગ્રહ શાંતિ
09:15 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
સમૂહ પ્રસાદ
સમૂહ પ્રસાદ
12:30 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
સન્માન સમારંભ
સન્માન સમારંભ
03:00 PM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
વિદાય સમારંભ
વિદાય સમારંભ
05:00 PM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
Tahuko
અમે નાના બાળ જાજુ કઈ બોલાય નહિ, આપનો અવસર છે છાનું રહેવાય નહિ,“મામા”,”કાકા”, ના લગ્ન માં જરૂર પધારજો…
ધ્રુવી, હાર્વી, પરમ

Get Directioin Use Google Map

Key Contact

Bride Image

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Contact information


Choose your color

Choose header background

×

Would you like to play music?