શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત ઓગણીસમો (19મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

Bride Image

Manisha (Happy Bride)

Daughter of: કેશવજીભાઈ જેઠાભાઇ બલદાનીયા
વનીતાબેન કેશવજીભાઈ બલદાનીયા

Groom Image

Bhavin (Proud Groom)

Son of: સ્વ રામજીભાઈ ભીખાભાઇ વાધમંશી
જયાબેન રામજીભાઈ વાધમંશી

Event details

icon image
હસ્ત મેળાપ
26-05-2019, 11:00 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
મંડપા રોપણ
26-05-2019, 09:00 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
ગણેશ સ્થાપના
26-05-2019, 07:50 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
ગ્રહ શાંતિ
26-05-2019, 09:15 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
સમૂહ પ્રસાદ
26-05-2019, 12:30 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
સન્માન સમારંભ
26-05-2019, 03:00 PM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
વિદાય સમારંભ
26-05-2019, 05:00 PM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
Tahuko
અમારા પરિવાર માં આવ્યો આજ રૂડો અવસરપધારજો તમે નહીતો રહી જશે દિલ માં કોઈ કસરતમારા પ્રેમ અને આશીર્વાદ ની અનેરી રહેશે અસરરાહ જોઈશું અમે કે તમે આવો ને દૂધ માં ભલે કેસર
રિષુ, નેવિલ, દક્ષ, રિધમ

Get Directioin Use Google Map

Key Contact

Bride Image

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

Wedding-card@ekankotri.in

+918141467223

Ekankotri.in

Contact information


Choose your color

Choose header background