શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત ઓગણીસમો (19મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

Bride Image

Pratiksha (Happy Bride)

Daughter of: શાંતિલાલભાઈ રતિલાલભાઈ હડિયા
વિજયાબેન શાંતિલાલભાઈ હડિયા

Groom Image

Chetan (Proud Groom)

Son of: જેન્તિલાલભાઈ ગેરાભાઈ વાઘમસી
મણીબેન જેન્તિલાલભાઈ વાઘમસી

Event details

icon image
હસ્ત મેળાપ
26-05-2019, 11:00 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
મંડપા રોપણ
26-05-2019, 09:00 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
ગણેશ સ્થાપના
26-05-2019, 07:50 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
ગ્રહ શાંતિ
26-05-2019, 09:15 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
સમૂહ પ્રસાદ
26-05-2019, 12:30 AM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
સન્માન સમારંભ
26-05-2019, 03:00 PM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
icon image
વિદાય સમારંભ
26-05-2019, 05:00 PM
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
Tahuko
આઈ શાદી કી બહાર દિન હૈ રવિવાર સુનો સુનો રિસ્તેદારો, આયેગી મહિમા કી ડોલી ચેતન કે દ્વાર
કાવ્ય, રજની, મિલન, રવિ સાક્ષી

Get Directioin Use Google Map

Key Contact

Bride Image

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

Wedding-card@ekankotri.in

+918141467223

Ekankotri.in

Contact information


Choose your color

Choose header background