શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત ત્રેવીશમો (૨3મો) સમૂહલગ્નોત્સવ


About

ચિ. હિતેન Groom

Proud Groom

Son of: માવજીભાઈ રૂડાભાઈ વાઘમશી
મંજુલાબેન માવજીભાઈ વાઘમશી

ચિ. હિતેન

ચિ. ટીના

ચિ. ટીના Bride

Happy Bride

Daughter of: ભરતભાઈ વાલજીભાઈ હડિયા
દુર્ગાબેન ભરતભાઈ હડિયા

Wedding Coming Soon

Events

ગણેશ સ્થાપના
ગણેશ સ્થાપના

સવારે 8:00 વાગ્યે તા. 27/11/2023 સોમવાર શુભ મુહૂતૉ


માંડવા રોપાણ
માંડવા રોપાણ

સવારે 9:30 વાગ્યે તા. 27/11/2023 સોમવાર શુભ મુહૂતૉ


મોસાળા
મોસાળા

સવારે 10:00 વાગ્યે તા. 27/11/2023 સોમવાર શુભ મુહૂતૉ


હસ્ત મેળાપ
હસ્ત મેળાપ

સવારે 11:20 વાગ્યે તા. 27/11/2023 સોમવાર શુભ મુહૂતૉ


સમૂહ પ્રસાદ
સમૂહ પ્રસાદ

બપોરે 12:00 વાગ્યે તા. 27/11/2023 સોમવાર શુભ મુહૂતૉ


વિદાય સમારંભ
વિદાય સમારંભ

સાંજે 4:30 વાગ્યે તા. 27/11/2023 સોમવાર શુભ મુહૂતૉ

Google Map Direction

The best gift will be your participation, thanks to allચિ. હિતેન & ચિ. ટીના

Key Contact

logo

THANK YOU FOR BEING WITH US!


We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.


[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Book Here Your Digital Wedding Card!×

Would you like to play music?