પિનલ & યશ

પિનલ & યશ

Wedding Anniversary

09.Feb.2021

પિનલ & યશ

img

પિનલ પટેલ Bride

Daughter of: રાજેન્દ્રલાલ શંકરલાલ પટેલ
ચંદ્રિકાબેન રાજેન્દ્રલાલ પટેલ

img

યશ પટેલ Groom

Son of: ભાવેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
હિનાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ

Our Story

Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold.

First date

First date

09 Feb 2020
Our Wedding

Our Wedding

Events

When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

11:30 AM Saturday 08th Feb 2020

રાસ ગરબા

રાસ ગરબા

08:00 PM Saturday 08th Feb 2020

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

09:00 AM Sunday 09th Feb 2020

અજબપુરા મુકામે થી નિકરી કાસોડી મુકામે જશે.


પિનલ's Family

If I get married, I want to be very married.

યશ's Family

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.

{ }

{ }

{ }

Key Contact

img

Nakoda_Printers


-Digital Wedding Cards
-Invitation Card
-Printing

[email protected]

+919228160100

Book here your digital wedding card

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

×

Would you like to play music?