યશ & પિનલ

યશ & પિનલ

Wedding Anniversary

09.Feb.2021

યશ & પિનલ

img

યશ પટેલ Groom

Son of: ભાવેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
હિનાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ

img

પિનલ પટેલ Bride

Daughter of: રાજેન્દ્રલાલ શંકરલાલ પટેલ
ચંદ્રિકાબેન રાજેન્દ્રલાલ પટેલ

Our Story

Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.

First date

09 Feb 2020

Our Wedding

Events

I am nothing special, of this I am sure. I am a common man with common thoughts and I’ve led a common life. There are no monuments dedicated to me and my name will soon be forgotten, but I’ve loved another with all my heart and soul, and to me, this has always been enough.

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

11:30 AM Saturday 08th Feb 2020

રાસ ગરબા

રાસ ગરબા

08:00 PM Saturday 08th Feb 2020

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

09:00 AM Sunday 09th Feb 2020

અજબપુરા મુકામે થી નિકરી કાસોડી મુકામે જશે.


Groomsmen

A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person.

{ }

{ }

{ }

Bridesmaid

I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest is my hand, so intimate then when I fall asleep

Key Contact

img

Nakoda_Printers


-Digital Wedding Cards
-Invitation Card
-Printing

[email protected]

+919228160100

Ekankotri.in/business-partner/Nakoda_Printers

Book here your digital wedding card

Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold.

×

Would you like to play music?