યશ & પિનલ

યશ & પિનલ

Wedding Anniversary

09.Feb.2021

યશ & પિનલ

img

યશ પટેલ Groom

Son of: ભાવેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
હિનાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ

img

પિનલ પટેલ Bride

Daughter of: રાજેન્દ્રલાલ શંકરલાલ પટેલ
ચંદ્રિકાબેન રાજેન્દ્રલાલ પટેલ

Our Story

If I get married, I want to be very married.

First date

09 Feb 2020

Our Wedding

Events

If I had a flower for every time thought of you… I could walk through my garden forever.

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

11:30 AM Saturday 08th Feb 2020

રાસ ગરબા

રાસ ગરબા

08:00 PM Saturday 08th Feb 2020

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

09:00 AM Sunday 09th Feb 2020

અજબપુરા મુકામે થી નિકરી કાસોડી મુકામે જશે.


Groomsmen

What is Love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old, his coat worn, the water passed through his shoes and the stars through his soul.

{ }

{ }

{ }

Bridesmaid

A great marriage is not when the ‘perfect couple’ comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences.

Key Contact

img

Nakoda Printers


-Digital Wedding Cards
-Invitation Card
-Printing

Nakodaprinters100@gmail.com

+919228160100

Ekankotri.in/business-partner/Nakoda%20Printers

Book here your digital wedding card

Let there be spaces in your togetherness, And let the winds of the heavens dance between you. Love one another but make not a bond of love: Let it be rather a moving sea between the shores of your souls.

×

Would you like to play music?