પિનલ & યશ

પિનલ & યશ

Wedding Anniversary

09.Feb.2021

પિનલ & યશ

img

પિનલ પટેલ Bride

Daughter of: રાજેન્દ્રલાલ શંકરલાલ પટેલ
ચંદ્રિકાબેન રાજેન્દ્રલાલ પટેલ

img

યશ પટેલ Groom

Son of: ભાવેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
હિનાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ

Our Story

When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.

First date

First date

09 Feb 2020
Our Wedding

Our Wedding

પિનલ's Family

Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.

યશ's Family

If I had a flower for every time thought of you… I could walk through my garden forever.

{ }

{ }

{ }

Events

There is no remedy for love but to love more.

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

11:30 AM Saturday 08th Feb 2020

રાસ ગરબા

રાસ ગરબા

08:00 PM Saturday 08th Feb 2020

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

09:00 AM Sunday 09th Feb 2020

અજબપુરા મુકામે થી નિકરી કાસોડી મુકામે જશે.

Key Contact

img

Nakoda_Printers


-Digital Wedding Cards
-Invitation Card
-Printing

[email protected]

+919228160100

Book here your digital invitation card

If I get married, I want to be very married.

×

Would you like to play music?