યશ & પિનલ

યશ & પિનલ

Wedding Anniversary

09.Feb.2021

યશ & પિનલ

img

યશ પટેલ Groom

Son of: ભાવેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
હિનાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ

img

પિનલ પટેલ Bride

Daughter of: રાજેન્દ્રલાલ શંકરલાલ પટેલ
ચંદ્રિકાબેન રાજેન્દ્રલાલ પટેલ

Our Story

Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.

First date

09 Feb 2020

Our Wedding

Events

Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold.

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

11:30 AM Saturday 08th Feb 2020

રાસ ગરબા

રાસ ગરબા

08:00 PM Saturday 08th Feb 2020

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

09:00 AM Sunday 09th Feb 2020

અજબપુરા મુકામે થી નિકરી કાસોડી મુકામે જશે.


Groomsmen

A great marriage is not when the ‘perfect couple’ comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences.

{ }

{ }

{ }

Bridesmaid

When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.

Key Contact

img

Nakoda_Printers


-Digital Wedding Cards
-Invitation Card
-Printing

[email protected]

+919228160100

Ekankotri.in/business-partner/Nakoda_Printers

Book here your digital wedding card

We’re all a little weird. And life is a little weird. And when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall into mutually satisfying weirdness–and call it love–true love.

×

Would you like to play music?