પિનલ & યશ

પિનલ & યશ

Wedding Anniversary

09.Feb.2021

પિનલ & યશ

img

પિનલ પટેલ Bride

Daughter of: રાજેન્દ્રલાલ શંકરલાલ પટેલ
ચંદ્રિકાબેન રાજેન્દ્રલાલ પટેલ

img

યશ પટેલ Groom

Son of: ભાવેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
હિનાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ

Our Story

If I had a flower for every time thought of you… I could walk through my garden forever.

First date

First date

09 Feb 2020
Our Wedding

Our Wedding

Events

Love doesn’t just sit there, like a stone, it has to be made, like bread; remade all the time, made new.

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

11:30 AM Saturday 08th Feb 2020

રાસ ગરબા

રાસ ગરબા

08:00 PM Saturday 08th Feb 2020

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

09:00 AM Sunday 09th Feb 2020

અજબપુરા મુકામે થી નિકરી કાસોડી મુકામે જશે.


પિનલ's Family

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.

યશ's Family

If I get married, I want to be very married.

{ }

{ }

{ }

Key Contact

img

Nakoda_Printers


-Digital Wedding Cards
-Invitation Card
-Printing

[email protected]

+919228160100

Ekankotri.in/business-partner/Nakoda_Printers

Book here your digital wedding card

To be fully seen by somebody, then, and be loved anyhow–this is a human offering that can border on miraculous.

×

Would you like to play music?