પિનલ & યશ

પિનલ & યશ

Wedding Anniversary

09.Feb.2021

પિનલ & યશ

img

પિનલ પટેલ Bride

Daughter of: રાજેન્દ્રલાલ શંકરલાલ પટેલ
ચંદ્રિકાબેન રાજેન્દ્રલાલ પટેલ

img

યશ પટેલ Groom

Son of: ભાવેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
હિનાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ

Our Story

There is no remedy for love but to love more.

First date

First date

09 Feb 2020
Our Wedding

Our Wedding

પિનલ's Family

If I had a flower for every time thought of you… I could walk through my garden forever.

યશ's Family

What is Love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old, his coat worn, the water passed through his shoes and the stars through his soul.

{ }

{ }

{ }

Events

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

11:30 AM Saturday 08th Feb 2020

રાસ ગરબા

રાસ ગરબા

08:00 PM Saturday 08th Feb 2020

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

09:00 AM Sunday 09th Feb 2020

અજબપુરા મુકામે થી નિકરી કાસોડી મુકામે જશે.

Key Contact

img

Nakoda_Printers


-Digital Wedding Cards
-Invitation Card
-Printing

[email protected]

+919228160100

Book here your digital invitation card

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

×

Would you like to play music?