યશ & પિનલ

યશ & પિનલ

Wedding Anniversary

09.Feb.2021

યશ & પિનલ

img

યશ પટેલ Groom

Son of: ભાવેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
હિનાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ

img

પિનલ પટેલ Bride

Daughter of: રાજેન્દ્રલાલ શંકરલાલ પટેલ
ચંદ્રિકાબેન રાજેન્દ્રલાલ પટેલ

Our Story

To be fully seen by somebody, then, and be loved anyhow–this is a human offering that can border on miraculous.

First date

09 Feb 2020

Our Wedding

Events

There is no more lovely, friendly, and charming relationship, communion or company than a good marriage.

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

11:30 AM Saturday 08th Feb 2020

રાસ ગરબા

રાસ ગરબા

08:00 PM Saturday 08th Feb 2020

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

09:00 AM Sunday 09th Feb 2020

અજબપુરા મુકામે થી નિકરી કાસોડી મુકામે જશે.


Groomsmen

What greater thing is there for two human souls, than to feel that they are joined for life–to strength each other in all labor, to rest on each other in all sorrow, to minister to each other in silent unspeakable memories at the moment of the last parting?

{ }

{ }

{ }

Bridesmaid

When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.

Key Contact

img

Nakoda_Printers


-Digital Wedding Cards
-Invitation Card
-Printing

Nakodaprinters100@gmail.com

+919228160100

Ekankotri.in/business-partner/Nakoda_Printers

Book here your digital wedding card

Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold.

×

Would you like to play music?