યશ & પિનલ

યશ & પિનલ

Wedding Anniversary

09.Feb.2021

યશ & પિનલ

img

યશ પટેલ Groom

Son of: ભાવેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ
હિનાબેન ભાવેશભાઈ પટેલ

img

પિનલ પટેલ Bride

Daughter of: રાજેન્દ્રલાલ શંકરલાલ પટેલ
ચંદ્રિકાબેન રાજેન્દ્રલાલ પટેલ

Our Story

We loved with a love that was more than love.

First date

09 Feb 2020

Our Wedding

Events

We’re all a little weird. And life is a little weird. And when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall into mutually satisfying weirdness–and call it love–true love.

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

11:30 AM Saturday 08th Feb 2020

રાસ ગરબા

રાસ ગરબા

08:00 PM Saturday 08th Feb 2020

જાન પ્રસ્થાન

જાન પ્રસ્થાન

09:00 AM Sunday 09th Feb 2020

અજબપુરા મુકામે થી નિકરી કાસોડી મુકામે જશે.


Groomsmen

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.

{ }

{ }

{ }

Bridesmaid

If I had a flower for every time thought of you… I could walk through my garden forever.

Key Contact

img

Nakoda_Printers


-Digital Wedding Cards
-Invitation Card
-Printing

[email protected]

+919228160100

Ekankotri.in/business-partner/Nakoda_Printers

Book here your digital wedding card

Let there be spaces in your togetherness, And let the winds of the heavens dance between you. Love one another but make not a bond of love: Let it be rather a moving sea between the shores of your souls.

×

Would you like to play music?