loader
wedding-head-image

Read Online 15 Mo Adhyay

img
15 Mo Adhyay

15 મો અધ્યાય (15 Mo Adhyay)


II શ્રી ભગવાનુવાચ | IIઊર્ધ્વમૂલમધઃશાખમશ્વત્થં પ્રાહુરવ્યયમ્ | છંદાંસિ યસ્ય પર્ણાનિ યસ્તં વેદ સ વેદવિત્ || 1 ||

અધશ્ચોર્ધ્વં પ્રસૃતાસ્તસ્ય શાખા ગુણપ્રવૃદ્ધા વિષયપ્રવાલાઃ| અધશ્ચ મૂલાન્યનુસંતતાનિ કર્માનુબંધીનિ મનુષ્યલોકે || 2 ||

ન રૂપમસ્યેહ તથોપલભ્યતે નાંતો ન ચાદિર્ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા| અશ્વત્થમેનં સુવિરૂઢમૂલમસંગશસ્ત્રેણ દૃઢેન છિત્ત્વા || 3 ||

તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યં યસ્મિન્ગતા ન નિવર્તંતિ ભૂયઃ| તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રસૃતા પુરાણી || 4 ||

નિર્માનમોહા જિતસંગદોષા અધ્યાત્મનિત્યા વિનિવૃત્તકામાઃ| દ્વંદ્વૈર્વિમુક્તાઃ સુખદુઃખસંજ્ઞૈર્ગચ્છંત્યમૂઢાઃ પદમવ્યયં તત્ || 5 ||

ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ | યદ્ગત્વા ન નિવર્તંતે તદ્ધામ પરમં મમ || 6 ||

મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ | મનઃષષ્ઠાનીંદ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ || 7 ||

શરીરં યદવાપ્નોતિ યચ્ચાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ | ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગંધાનિવાશયાત્ || 8 ||

શ્રોત્રં ચક્ષુઃ સ્પર્શનં ચ રસનં ઘ્રાણમેવ ચ | અધિષ્ઠાય મનશ્ચાયં વિષયાનુપસેવતે || 9 ||

ઉત્ક્રામંતં સ્થિતં વાપિ ભુંજાનં વા ગુણાન્વિતમ્ | વિમૂઢા નાનુપશ્યંતિ પશ્યંતિ જ્ઞાનચક્ષુષઃ || 10 ||

યતંતો યોગિનશ્ચૈનં પશ્યંત્યાત્મન્યવસ્થિતમ્ | યતંતોઽપ્યકૃતાત્માનો નૈનં પશ્યંત્યચેતસઃ || 11 ||

યદાદિત્યગતં તેજો જગદ્ભાસયતેઽખિલમ્ |

યચ્ચંદ્રમસિ યચ્ચાગ્નૌ તત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ્ || 12 ||

ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાનિ ધારયામ્યહમોજસા | પુષ્ણામિ ચૌષધીઃ સર્વાઃ સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ || 13 ||

અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ | પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ || 14 ||

સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ| વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્યો વેદાંતકૃદ્વેદવિદેવ ચાહમ્ || 15 ||

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ | ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે || 16 ||

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુધાહૃતઃ | યો લોકત્રયમાવિશ્ય બિભર્ત્યવ્યય ઈશ્વરઃ || 17 ||

યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ | અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ || 18 ||

યો મામેવમસંમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ્ | સ સર્વવિદ્ભજતિ માં સર્વભાવેન ભારત || 19 ||

ઇતિ ગુહ્યતમં શાસ્ત્રમિદમુક્તં મયાનઘ | એતદ્બુદ્ધ્વા બુદ્ધિમાન્સ્યાત્કૃતકૃત્યશ્ચ ભારત || 20 ||

ઓં તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદે પુરુષોત્તમયોગો નામ પંચદશોઽધ્યાયઃ ||15 ||


parsottam bhai

Click here Vishvambhari Stuti, Hanuman Chalisha, Shambhu Charne Padi in gujarati, 15 Mo Adhyay, Holl Chalisha, Shradhanjali Bhajan, Shri Ram Chandra Kripalu Lyrics in Gujarati, Khodiyar Bavani in gujarati, Khodiya Chalisa in Gujarati read online.

Vishvambhari Stuti

વિશ્વંભરી સ્તુતિ

(Vishvambhari Stuti)

Click here to read

Hanuman Chalisha

હનુમાન ચાલીસા

(Hanuman Chalisha)

Click here to read

Shambhu Charne Padi in gujarati

શંભુ શરણે પડી ગુજરાતીમાં

(Shambhu Charne Padi in gujarati)

Click here to read

Holl Chalisha

હોલ ચાલીસા

(Holl Chalisha)

Click here to read

Shradhanjali Bhajan

શ્રધ્ધાંજલી ભજન

(Shradhanjali Bhajan)

Click here to read

Shri Ram Chandra Kripalu Lyrics in Gujarati

શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ લિરિક્સ ગુજરાતીમાં

(Shri Ram Chandra Kripalu Lyrics in Gujarati)

Click here to read

Khodiyar Bavani in gujarati

ખોડીયાર બવાની ગુજરાતીમાં

(Khodiyar Bavani in gujarati)

Click here to read

Khodiya Chalisa in Gujarati

ખોડિયાર ચાલીસા ગુજરાતીમાં

(Khodiya Chalisa in Gujarati)

Click here to read